Skip to main content

Međunarodni transport robe  – kako početi?

5 минута читања

Otvaranje transportnih firmi u Srbiji veoma je popularno, o čemu svedoči činjenica da je delatnost drumski prevoz tereta godinama među prvih pet kada su u pitanju novoosnovana preduzeća. Iako je procedura za početak poslovanja veoma složena, to ne obeshrabruje veliki broj ljudi da izaberu baš ovu delatnost. Sve naravno počinje odlaskom u Agenciju za privredne registre (APR) gde se formalno registruje preduzeće, a sledeći korak je licenca za prevoz, koju je, po zakonima u Srbiji, potrebno pribaviti i za domaći i za međunarodni transport. Izuzeće su samo firme koje se bave prevozom tereta u drumskom saobraćaju teretnim vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tona.

Oni koji su godinama u poslu smatraju da je ovo izuzetno dinamična industrija u kojoj se pravila menjaju i samo oni koji ih detaljno prate mogu da opstanu i napreduju.

Dragana Đokić iz firme SDD Đokić koja se bavi međunarodnim prevozom, kaže da je transport jako velika i kompleksna priča kojoj treba pristupiti ozbiljno.

Mislim da je ključ uspeha u dobroj organizaciji i pravim informacijama u smislu poznavanja svakog segmenta ovog posla. Transport je “posao od akcije” i potrebno  je biti vrlo spretan, odlučan i hrabar. Onima koji misle da je to samo “sedi i vozi”, savet je da ne ulaze u borbu nepripremljeni na izazove koje ovaj posao daje kao domaće zadatke.

Dragana Đokić, SDD Đokić

U nastavku teksta predstavićemo vam osnovne korake do pokretanja firme i neke savete kako da ta firma bude uspešna. Osim registracije, potrebno je da ispunite niz zahteva kako biste počeli transport u domaćem i međunarodnom saobraćaju, a uz to i mnogo veština kako biste opstali i napredovali.

Vrste licence za prevoz tereta i uslovi za dobijanje 

Licence definiše Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, a nadležna institucija za to pitanje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kao što smo već rekli, postoje dve vrste licence i to za: javni prevoz tereta u domaćem drumskom saobraćaju i javni prevoz tereta u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju. Sa licencom za domaći transport, kompanije mogu obavljati i bilateralni prevoz u zemljama sa kojima je međunarodnim ugovorima predviđeno obavljanje prevoza bez međunarodne licence.

Licenca za prevoz izdaje se domaćem privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku, ako podnese dokaze da ispunjava sledeće uslove:

 • 👉 poslovni ugled;
 • 👉 finansijsku sposobnost;
 • 👉 profesionalnu osposobljenost;
 • 👉 stvarno i stalno sedište;
 • 👉 odgovarajući vozni park;
 • 👉 odgovarajući broj radno angažovanih vozača.

Ove uslove moraju ispunjavati zainteresovani za bilo koju od dve licence, s tim što je jedina razlika kod uslova finansijske sposobnosti, i to u iznosima raspoloživog kapitala i rezervi.

Potvrdu o finansijskoj sposobnosti dobija onaj kome su izmirene sve poreske i poslovne obaveze, a  raspolaže kapitalom i rezervama u iznosu od 2.000 evra (za domaći), odnosno 9.000 evra (za domaći i međunarodni) za prvo teretno vozilo ili skup vozila i 1.000 evra (za domaći) odnosno 5.000 evra (za domaći i međunarodni) za svako sledeće teretno vozilo ili skup vozila u dinarskoj protivvrednosti.

Postupak za izdavanje licence za prevoz se pokreće podnošenjem zahteva Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Uz zahtev se prilažu dokazi o ispunjavanju propisanih uslova, a postupak se završava izdavanjem odgovarajuće licence za prevoz i izvoda licence za svako motorno vozilo iz voznog parka ili donošenjem rešenja o odbijanju zahteva.

Licenca važi 10 godina, dok izvod licence za prevoz važi najduže do isteka roka važenja licence za prevoz.

Transportne dozvole

Kompanije koje žele da se bave međunarodnim transportom, a dobile su licencu za međunarodni transport, moraju da znaju da su tek na početku, jer su za većinu zemalja potrebne međunarodne dozvole.

Dozvola za međunarodni transport, ili međunarodna dozvola za transport, je dokument koji omogućava kamionima da prevoze teret preko granica država. 

Prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se na osnovu dozvole, ukoliko nije drugačije propisano međunarodnim ugovorom. Dozvola služi kao dokaz da su kamioni ispunili potrebne uslove za prevoz robe i da su registrovani u zemlji koja izdaje dozvolu.

Postoji nekoliko vrsta dozvola – CEMT dozvole, pojedinačne dozvole, dozvole za treće zemlje, bilateralne, tranzitne, vremenske dozvole, multilateralne, dozvole na osnovu obavljanja kombinovanog prevoza.

Raspodela dozvola obavlja se u skladu sa pomenutim Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, a bliže je definisana Uredbom o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta.

Tom uredbom propisuju se  – podaci koje sadrži Opšti deo plana raspodele, posebni kriterijumi za utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele, način utvrđivanja pojedinačnog plana raspodele, sadržina i obrazac zahteva za utvrđivanje pojedinačnog plana i revizije, način utvrđivanja kritičnosti kontingenta dozvola.

Precizno je naveden i postupak i način preuzimanja dozvola, postupak i način vođenja evidencija o dozvolama, rokovi za vraćanje pojedinačnih, vremenskih i multilateralnih dozvola, način stavljanja na uvid domaćim prevoznicima podataka koje sadrži Opšti deo plana raspodele, kao i podaci koje sadrži pojedinačni plan raspodele.

Dokumentacija i osiguranje

Najvažniji dokument je CMR – tovarni list kojim se potvrđuje da je zaključen ugovor o prevozu robe, odnosno tereta, a sadrži i informacije o ugovornim odnosima između prevoznika i klijenta. Naravno, tu je i osiguranje robe u transportu koje može da bude u nekoliko nivoa zaštite. Uopšteno govoreći, sve polise CMR osiguranja koje izdaju osiguravači u Srbiji pokrivaju glavnu odgovornost o kojoj govori CMR konvencija. Osim CMR osiguranja, postoji i široka paleta drugih proizvoda osiguravajućih kuća.

U zavisnosti od vrste i vrednosti robe, načina transporta, tranzita, potrebno je posedovati adekvatna dokumenta vezana za samu robu i carinu – faktura, posebni sertifikati, JCI (jedinstvena carinska isprava), TIR karnet, ATA karnet.

U fascikli jednog međunarodnog prevoza treba proveriti i dokumentaciju vezanu za vozača, kao i za samo vozilo. 

Pronalaženje posla

Svake godine otvori se veliki broj novih transportnih firmi, ali se isti broj i ugasi. Pre odluke o osnivanju razmislite dobro sa kim ćete raditi i ko su vaši klijenti koje možete preuzeti odmah po dobijanju papira. Kako biste proširili početnu listu, pitajte kolege sa kim rade, obiđite fabrike i trgovce u svojoj okolini i predstavite im vaše usluge, povežite se sa većim špediterima koji nude poslove i koristite berze transporta.

Za međunarodni transport, osim direktnog izvoza iz Srbije ili uvoza u Srbiju, postoji i mogućnost ”trećih zemalja” (cross trade usluge). To znači da, ukoliko prevoznik registrovan u Srbiji ispunjava uslove, može voziti iz jedne u drugu zemlju u Evropi. Kada vozač istovari u Nemačkoj, može tu preuzeti tovar za Mađarsku i tako se približiti Srbiji.

  Pišite nam:

  Kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku.

  Da li imate pitanja?
  Nazovite nas:

  +386 (0)59 082 741 Od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 časova

  Loads2GO!
  Preuzmite mobilnu aplikaciju Loads2GO

  App StoreGoogle Play