Skip to main content

Cross trade. Kľúčové pravidlá bezpečnej prepravy

5 min. čítania

Bezpečná cross-trade preprava znamená nielen poznať ustanovenia balíka opatrení v oblasti mobility, ale aj pravidlá nakladania a vykladania tovaru. Každá krajina môže mať v tomto smere iné zákony. Predtým, ako začnete s prepravou, musíte sa dobre pripraviť.

Cross-trade zostáva najobľúbenejším spôsobom medzinárodnej dopravy v Európe. Ide o druh prepravy medzi dvoma krajinami, v ktorých dopravca nemá registrovanú spoločnosť. Cross-trade, známy aj ako obchod medzi zahraničím, trojuholníkový obchod alebo zásielky tretích strán, si vyžaduje osobitnú pozornosť zo strany dopravcu. Je to preto, že pracujú vo väčšinou neznámom právnom a obchodnom prostredí. 

Delegovanie a systém IMI

Cross-trade môže zlepšiť ekonomickú situáciu dopravnej spoločnosti, znížiť tzv. prázdne jazdy, a tým celkovo zlepšiť ziskovosť podniku. Je však potrebné dbať na to, aby sa objednávka vykonala čo najbezpečnejšie. Čo to znamená v praxi? Nielen pokojná a monitorovaná jazda, ale aj jasné pravidlá týkajúce sa nakladania a vykladania tovaru, znalosť postupov v cudzej krajine, ale aj pravidlá zavedené balíkom mobility. 


Dopravca preto musí mať na pamäti, že ak vykonáva cross-trade, bude podliehať pravidlám o vysielaní pracovníkov so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Preto od februára 2022 už nebude môcť účtovať nezdanené diéty a paušálne sadzby za prenocovanie. V súlade s ustanoveniami balíka opatrení v oblasti mobility je dopravná spoločnosť vykonávajúca cross-trade dopravu povinná zaregistrovať vodiča v informačnom systéme EÚ IMI (Internal Market Information System). 

Predpisy EÚ vyžadujú, aby majiteľ dopravnej spoločnosti zaplatil aspoň minimálnu sadzbu platnú v krajine prepravy. Napríklad, ak poľský alebo slovenský dopravca vykonáva krížový obchod vo Francúzsku, bude musieť zohľadniť odmenu, ktorá sa uplatňuje v danej krajine. Musia mať tiež tachografový záznam o každom prekročení hranice. Ide o vyplnenie dátumu, času a symbolu príslušnej krajiny. 

Zabezpečenie nákladu 

Na to, aby cross-trade doprava prebiehala hladko, musí mať vodič so sebou všetky potrebné doklady: Vyhlásenie systému IMI, vyplnený nákladný list a záznamy z tachografu. Majitelia dopravných spoločností by tiež nemali zabúdať, že v nových nákladných vozidlách musia používať digitálne tachografy druhej generácie. 

Odborníci pôsobiaci na dopravnom a logistickom trhu tiež upozorňujú na problémy súvisiace so správnou prípravou nákladu. Je dôležité si uvedomiť, že hoci za spôsob balenia tovaru zodpovedá odosielateľ, dopravca je zodpovedný za správne upevnenie nákladu vo vozidle. Počas procesu nakladania by mali zostať ostražití. V prípade viditeľného poškodenia, nesúladu tovaru s dokumentáciou atď. by mali túto skutočnosť uviesť v nákladnom liste.

Ak si dopravca nevšimol poškodený alebo chybný obal – alebo viditeľné vady tovaru – zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru dopravca. Aj keď za správne zabalenie tovaru zodpovedá odosielateľ, akékoľvek poškodenie musí dopravca uviesť v nákladnom liste pred začatím prepravy. 

Mal by vodič pomáhať? 

Existuje ďalšia otázka, o ktorej majú dopravcovia pochybnosti: či by mal vodič pomáhať odosielateľovi pri nakladaní a vykladaní tovaru. Z ustanovení dohovoru CMR o medzinárodnej preprave vyplýva, že takáto pomoc by sa mala riadiť zmluvou o preprave. V opačnom prípade dopravca nezodpovedá za následky konania vodiča. 

Treba však spresniť, že v niektorých krajinách – v súčasnosti v Španielsku a Portugalsku – platí zákonný zákaz asistencie vodiča pri nakladaní a vykladaní tovaru. Tento zákaz sa vzťahuje aj na všetkých vodičov vykonávajúcich medzinárodnú dopravu v týchto krajinách. Vodiči by preto mali odmietnuť účasť na takýchto operáciách a odosielatelia a príjemcovia nemajú právo ich k tomu nútiť. Za podobný zákaz bojujú aj dopravné organizácie vo Francúzsku.

Čo je potrebné zvážiť pri cross-trade? 

 • Nakladanie a vykladanie. Dopravca nie je zodpovedný za opatrenia prijaté vodičom z vlastnej iniciatívy, ktoré nepatria do rozsahu jeho povinností. Patria sem činnosti vykonávané na žiadosť odosielateľa alebo príjemcu bez súhlasu dopravcu, ako je pomoc pri nakladaní alebo ukladaní tovaru.
 • Zodpovednosť dopravcu. Za prípravu tovaru na prepravu, výber vozidla, naloženie a umiestnenie tovaru na dopravný prostriedok je zvyčajne zodpovedný odosielateľ, zatiaľ čo za zabezpečenie tovaru vo vozidle je zodpovedný dopravca.
 • ✅  Prekročenie hranice. Vodič by mal zaznamenať každé prekročenie hranice do tachografu. 
 • Nové tachografy. Dopravcovia musia do nových nákladných vozidiel nainštalovať inteligentné tachografy druhej generácie. Do konca roka 2024 sa táto povinnosť bude vzťahovať na všetky vozidlá. Podľa nariadení EÚ musia dopravcovia uchovávať a predkladať na kontrolu údaje z tachografov za aktuálny deň a za predchádzajúcich 56 dní. 
 • Certifikát ADR. V prípade prepravy ADR (nebezpečného tovaru) by mal mať vodič príslušné osvedčenie, ako aj osvedčenia o zhode vozidla s požiadavkami dohody ADR. 
 • Monitorovanie prepravy. Pre bezpečnosť nákladu by mali dopravné spoločnosti používať aj telematické systémy a alarmy pripojené do kabíny vodiča. To sa zdá byť dôležité najmä pri preprave do krajín, kde sa často kradne. 

Kde hľadať ponuky na cross-trade? Najrýchlejší spôsob, ako ich nájsť, je na burze nákladov. Platforma Trans.eu ponúka až 9,5 milióna objednávok mesačne. Odborníci sa domnievajú, že je vhodný čas na hľadanie dodávateľov, pretože burza zaznamenáva výrazné oživenie. V marci tohto roku – v porovnaní s marcom 2023 – došlo k zvýšeniu počtu uverejnených ponúk na dopravu v EÚ až o 66,2%.  Tento rastúci trend sa prejavuje od začiatku roka 2024. 

  Napíšte nám:

  Budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

  Ak máte akékoľvek otázky,
  zavolajte nám:

  (+421) 233 006 762 Od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.

  Loads2GO!
  Stiahnite si mobilnú aplikáciu Loads2GO!

  App StoreGoogle Play